Algemene voorwaarden van royal matic b.v.

 

Artikel 1. Toepasselijkheid en definities

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen die Royal Matic B.V. (hierna: “Royal Matic”) doet, op alle overeenkomsten die zij sluit en op alle overeenkomsten die hieruit voortvloeien, een en ander voor zover Royal Matic aanbieder dan wel opdrachtnemer is. Afwijkende bedingen, afspraken of regelingen gelden slechts indien en voor zover deze door Royal Matic schriftelijk zijn bevestigd.
 2. Door met Royal Matic een overeenkomst aan te gaan doet de opdrachtgever afstand van eventueel door hem gehanteerde algemene voorwaarden, hoe dan ook genaamd, zodat op alle overeenkomsten uitsluitend de door Royal Matic gehanteerde algemene voorwaarden van toepassing zijn.
 3. Onder “opdrachtgever” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: ieder rechts- of natuurlijk persoon die met Royal Matic een overeenkomst sluit, respectievelijk wenst te sluiten, met betrekking tot de het geheel van ontwerp-, installatie-, plaatsing-, en onderhoudswerkzaamheden, met inbegrip van de levering van goederen en diensten.

 

Artikel 2. Aanbiedingen en offertes

 1. Alle door Royal Matic gedane aanbiedingen en offertes, waarin niet uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld, zijn geheel vrijblijvend. Afwijkingen en/of tussentijdse wijzigingen zijn voorbehouden. Offertes hebben, tenzij anders is overeengekomen, een geldigheidsduur van vier weken. Indien de offerte binnen deze termijn niet door opdrachtgever is aanvaard, komt het daarin gedane aanbod te vervallen.
 2. Bij het opstellen van de offertes is ervan uit gegaan dat de werkzaamheden ononderbroken en binnen normale achturige werkdagen kunnen worden verricht.
 3. De inhoud van alle aanbiedingsdocumenten, zoals tekeningen, beschrijvingen, specificaties, is zo nauwkeurig mogelijk, doch is niet bindend.
 4. Als opdrachtgever aan Royal Matic informatie verstrekt, mag Royal Matic uitgaan van de juistheid en volledigheid hiervan en zal zij haar aanbieding hierop baseren.
 5. De in de aanbieding genoemde prijzen zijn in euro’s uitgedrukt, exclusief plaatsing, verwijderingsbijdrage, omzetbelasting en overige op de verkoop en levering betrekking hebbende overheidslasten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

 

Artikel 3. Adviezen en verstrekte informatie

 1. Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan adviezen en informatie van Royal Matic die niet direct betrekking hebben op de opdracht.
 2. Als opdrachtgever aan Royal Matic informatie verstrekt, mag Royal Matic bij de uitvoering van de overeenkomst uitgaan van de juistheid en volledigheid hiervan. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die Royal Matic lijdt ten gevolge van gebreken in de door opdrachtgever verstrekte informatie.
 3. Opdrachtgever vrijwaart Royal Matic voor elke aanspraak van derden met betrekking tot het gebruik van door of namens opdrachtgever verstrekte adviezen, tekeningen, berekeningen, ontwerpen, materialen, merken, monsters, modellen en dergelijke. Opdrachtgever zal alle door Royal Matic te lijden schade, waaronder volledig gemaakte kosten voor verweer tegen deze aanspraken, vergoeden.

 

Artikel 4. Opzeggen of annuleren van de overeenkomst

 1. Opdrachtgever is niet bevoegd de overeenkomst op te zeggen of te annuleren, tenzij Royal Matic daarmee instemt. Bij instemming van Royal Matic, is opdrachtgever aan Royal Matic een direct opeisbare vergoeding verschuldigd ter hoogte van de overeengekomen prijs, minus de besparingen die voor Royal Matic uit de beëindiging voortvloeien. De vergoeding bedraagt minimaal 30% van de overeengekomen prijs.

 

Artikel 5. Prijzen en tarieven

 1. Alle door Royal Matic gedane prijsopgaven zijn vrijblijvend en onder voorbehoud van prijswijzigingen, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.
 2. Prijzen van Royal Matic zijn gebaseerd op (kost)prijs bepalende factoren, geldend op de dag van de totstandkoming van de overeenkomst. Indien vóór of, indien in termijnen wordt geleverd, tijdens de levering, enige verhoging van die (kost)prijs bepalende factoren optreedt, heeft Royal Matic het recht een evenredige verhoging aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 3. Alle prijzen zijn, tenzij anders overeengekomen, exclusief plaatsing, installatie, verwijderingsbijdrage, omzetbelasting en overige op de verkoop en levering betrekking hebbende overheidslasten.
 4. Op het meerwerk zijn, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, de door Royal Matic ten tijde van het uitvoeren van het meerwerk, gebruikelijk geldende uurtarieven respectievelijk de gebruikelijk door Royal Matic berekende prijzen van toepassing.
 5. Voor zover in de door Royal Matic gedane prijsopgaven, aanbiedingen, offertes en overeenkomsten wordt gesproken over ‘stelposten', geldt dat deze prijzen onvoldoende nauwkeurig kunnen worden bepaald op de dag van de totstandkoming van de overeenkomst. Van elke stelpost wordt in de overeenkomst vermeld waarop deze betrekking heeft.
 6. Indien de som van de uitgaven, die ten laste van een stelpost wordt gedaan, hoger of lager blijkt te zijn dan het bedrag van die stelpost, geldt dat op basis van nacalculatie zal worden afgerekend.

 

Artikel 6. Levering en risico-overgang

 1. Leveringstermijnen gelden bij benadering en zijn daarmee indicatief. Overschrijding van de leveringstermijn kan nimmer, ook niet na ingebrekestelling, aanspraak geven op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst, dit laatste behoudens indien sprake is van grove schuld of nalatigheid, of partijen, gezien de duur van de overschrijding, in onderling overleg tot ontbinding besluiten.
 2. De levertijd of uitvoeringsperiode gaat pas in wanneer over alle commerciële en technische details overeenstemming is bereikt, alle informatie, waaronder definitieve en goedgekeurde tekeningen en dergelijke in het bezit zijn van Royal Matic, de overeengekomen betaling is ontvangen en aan de overige voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht is voldaan.
 3. Als er sprake is van:
 4. andere omstandigheden dan Royal Matic bekend waren toen zij de levertijd of uitvoeringsperiode opgaf, wordt de levertijd of uitvoeringsperiode verlengd met de tijd die Royal Matic, met in achtneming van haar planning, nodig heeft om de opdracht onder deze omstandigheden uit te voeren;
 5. meerwerk wordt de levertijd of uitvoeringsperiode verlengd met de tijd die Royal Matic, met in achtneming van haar planning, nodig heeft om de materialen en onderdelen daarvoor te (laten) leveren en om het meerwerk te verrichten;
 6. opschorting van verplichtingen door Royal Matic wordt de levertijd of uitvoeringsperiode verlengd met de tijd die zij, met inachtneming van haar planning, nodig heeft om de opdracht uit te voeren nadat de reden voor de opschorting is komen te vervallen.
 7. Behoudens tegenbewijs door opdrachtgever wordt de duur van de verlenging van de levertijd of uitvoeringsperiode vermoed nodig te zijn en het gevolg te zijn van een situatie als hiervoor onder a tot en met c bedoeld.
 8. Opdrachtgever is gehouden alle kosten die Royal Matic maakt of schade die Royal Matic lijdt als gevolg van een vertraging in de levertijd of uitvoeringsperiode, zoals vermeld in lid 2 van dit artikel, te voldoen.
 9. Overschrijding van de levertijd of uitvoeringsperiode geeft opdrachtgever in geen geval recht op schadevergoeding of ontbinding. Opdrachtgever vrijwaart Royal Matic voor eventuele aanspraken van derden als gevolg van overschrijding van de levertijd of uitvoeringsperiode.
 10. Levering vindt plaats op het moment dat Royal Matic de zaak ter beschikking stelt aan de opdrachtgever. Opdrachtgever draagt vanaf dat moment het risico van de zaak.

 

Artikel 7. Overmacht

 1. In geval van overmacht, zowel van blijvende als tijdelijke aard, is Royal Matic gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of tijdelijk op te schorten zonder dat de opdracht en/of derden aanspraak op nakoming en/of schadevergoeding kunnen doen gelden. Onder overmacht wordt onder meer, doch niet uitsluitend verstaan: de omstandigheid dat door Royal Matic ingeschakelde derden zoals leveranciers, onderaannemers en transporteurs, of andere partijen waarvan Royal Matic afhankelijk is, niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen, alsmede: boycot, bedrijfsstoring, epidemieën, import- of handelsbeperkingen, storingen in het verkeer of transport, brand, stroomstoring, verlies, diefstal of verloren gaan van gereedschappen, materialen of informatie, stakingen of werkonderbrekingen terrorisme, natuurgeweld, en overigens alle omstandigheden, waaronder gehele of gedeeltelijke nakoming van de overeenkomst naar redelijkheid en billijkheid niet van Royal Matic kan worden verlangd.  
 2. Royal Matic heeft het recht de nakoming van haar verplichtingen op te schorten als zij door overmacht tijdelijk is verhinderd haar verplichtingen jegens opdrachtgever na te komen. Als de overmachtsituatie is vervallen, komt Royal Matic haar verplichtingen na zodra haar planning het toelaat.
 3. Indien er sprake is van overmacht en nakoming blijvend onmogelijk is of wordt, dan wel de tijdelijke overmachtssituatie meer dan zes maanden heeft geduurd, is Royal Matic bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Opdrachtgever is in die gevallen bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, maar alleen voor dat deel van de verplichtingen dat nog niet is nagekomen door Royal Matic.
 4. Partijen hebben geen recht op vergoeding van de als gevolg van de overmacht, opschorting of ontbinding in de zin van dit artikel geleden of te lijden schade.

 

Artikel 8. Omvang van het werk

 1. Opdrachtgever moet ervoor zorgen dat alle vergunningen, ontheffingen en andere beschikkingen die noodzakelijk zijn om het werk uit te voeren tijdig zijn verkregen.
 2. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, omvat het werk niet:
 3. grond-, hei-, hijs-, hak-, breek-, funderings-, metsel-, timmer-, stukadoors-, schilder-, behangers-, herstelwerk, loodgieters-, elektriciens-, of ander bouwkundig werk;
 4. maatregelen ter voorkoming of beperking van schade aan of diefstal of verlies van op of bij de werkplek aanwezige zaken;
 5. preparen en schoonmaken van de plaats waar het product dient te worden opgesteld en evenmin afvoer van materialen, bouwstoffen of afval;
 6. verwijdering van winkelruiten en overige obstakels zowel intern als extern;
 7. het leveren van gaskleppen;
 8. het verwijderen van plastic van apparatuur.

 

Artikel 9. Meerwerk

 1. Wijzigingen in het werk resulteren in ieder geval in meerwerk als:
 2. er sprake is van een wijziging in het ontwerp en/of de specificaties;
 3. de door opdrachtgever verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid;
 4. geschatte hoeveelheden meer dan 5% afwijken.
 5. sprake is van vertraging of onderbreking van de werkzaamheden, voor zover de vertraging of onderbreking van de werkzaamheden te wijten is aan opdrachtgever en/of door hem ingeschakelde derden.
 6. Meerwerk wordt berekend op basis van de prijsbepalende factoren die gelden op het moment dat het meerwerk wordt verricht. Opdrachtgever is gehouden de prijs van het meerwerk op eerste verzoek van Royal Matic te voldoen.

 

Artikel 10. Uitvoering van het werk

 1. Opdrachtgever zorgt ervoor dat Royal Matic haar werkzaamheden ongestoord en op het overeengekomen tijdstip kan verrichten en dat zij bij de uitvoering van haar werkzaamheden de beschikking krijgt over de benodigde voorzieningen, zoals:

      A. gas, water, elektriciteit en internet;

      B. verwarming;

      C. afsluitbare droge opslagruimte;

      D. op grond van de Arbowet en -regelgeving voorgeschreven voorzieningen.

 1. Opdrachtgever draagt het risico en is aansprakelijk voor schade aan en diefstal of verlies van zaken van Royal Matic, opdrachtgever en derden, zoals gereedschappen, voor het werk bestemde materialen of bij het werk gebruikt materieel, die zich bevinden op of nabij de plaats waar de werkzaamheden worden verricht of op een andere overeengekomen plaats.
 2. Onverminderd het bepaalde in lid 2 van dit artikel, is opdrachtgever gehouden zich adequaat te verzekeren tegen de in dat lid genoemde risico’s. Opdrachtgever dient daarnaast te zorgen voor verzekering van het werkrisico van te gebruiken materieel. Opdrachtgever dient Royal Matic op eerste verzoek een kopie van de betreffende verzekering(en) en een bewijs van betaling van de premie te sturen. Als er sprake is van schade, is opdrachtgever verplicht dit onverwijld bij zijn verzekeraar te melden ter verdere behandeling en afwikkeling.
 3. Opdrachtgever dient tijdig en op adequate wijze zorg te dragen voor de uitbesteding van de door derden te laten uitvoeren bouw-, plaats-, en installatiewerkzaamheden voor zover dit werkzaamheden betreffen die op grond van de overeenkomst, niet door Royal Matic zullen worden uitgevoerd. Opdrachtgever draagt daarbij zelf zorg voor het sluiten van daartoe strekkende overeenkomsten.

 

Artikel 11. Oplevering van het werk

 1. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd in de volgende gevallen:
 2. als opdrachtgever het werk heeft goedgekeurd;
 3. als het werk door opdrachtgever in gebruik is genomen. Neemt opdrachtgever een deel van het werk in gebruik dan wordt dat gedeelte als opgeleverd beschouwd;
 4. als Royal Matic schriftelijk aan opdrachtgever heeft meegedeeld dat het werk is voltooid en opdrachtgever niet binnen 14 dagen na de dag van de mededeling schriftelijk kenbaar heeft gemaakt dat het werk niet is goedgekeurd;
 5. als opdrachtgever het werk niet goedkeurt op grond van kleine gebreken of ontbrekende onderdelen die binnen 30 dagen kunnen worden hersteld of nageleverd en die ingebruikname van het werk niet in de weg staan.
 6. Keurt opdrachtgever het werk niet goed, dan is hij verplicht dit onder opgave van redenen schriftelijk kenbaar te maken aan Royal Matic. Opdrachtgever dient Royal Matic in de gelegenheid te stellen het werk alsnog op te leveren.
 7. Opdrachtgever vrijwaart Royal Matic voor aanspraken van derden voor schade aan niet opgeleverde delen van het werk veroorzaakt door het gebruik van reeds opgeleverde delen van het werk.

 

Artikel 12. Aansprakelijkheid

 1. In geval van een toerekenbare tekortkoming is Royal Matic gehouden haar contractuele verplichtingen alsnog na te komen.
 2. De verplichting van Royal Matic tot het vergoeden van schade op grond van welke grondslag ook, is beperkt tot die schade waartegen Royal Matic uit hoofde van een door of ten behoeve van haar gesloten verzekering is verzekerd. De omvang van deze verplichting is echter nooit groter dan het bedrag dat in het betreffende geval onder deze verzekering wordt uitbetaald.
 3. Indien Royal Matic om welke reden dan ook geen beroep toekomt op lid 2 van dit artikel, is de verplichting tot het vergoeden van schade op welke grond dan ook, beperkt tot maximaal 15% van de totale overeengekomen prijs (exclusief btw). Als de overeenkomst bestaat uit onderdelen of deelleveringen, is deze verplichting beperkt tot maximaal 15% (exclusief btw) van de totale overeengekomen prijs van dat onderdeel of die deellevering.
 4. Niet voor vergoeding in aanmerking komen:
 5. gevolgschade. Onder gevolgschade wordt onder meer verstaan stagnatieschade, productieverlies, gederfde winst, boetes, transportkosten en reis- en verblijfkosten, alsmede alle door Opdrachtgever geleden en te lijden schade als gevolg van bedorven consumptiemiddelen;
 6. opzichtschade. Onder opzichtschade wordt onder andere verstaan schade die door of tijdens de uitvoering van het werk wordt toegebracht aan zaken waaraan wordt gewerkt of aan zaken die zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar wordt gewerkt;
 7. schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen of niet leidinggevende ondergeschikten van Royal Matic. Opdrachtgever kan zich indien mogelijk tegen deze schades verzekeren.
 8. Als Royal Matic bij de uitvoering van een overeenkomst een derde inschakelt dan is Royal Matic niet aansprakelijk voor eventuele fouten die door deze derden worden gemaakt. Als een dergelijke derde zijn aansprakelijkheid wil beperken, heeft Royal Matic de bevoegdheid om die aansprakelijkheidsbeperking mede namens de opdrachtgever te aanvaarden.
 9. Een rechtsvordering tot vergoeding van schade dient binnen 1 jaar na het schriftelijk melden van de klacht op straffe van verval aanhangig te worden gemaakt.
 10. De opdrachtgever vrijwaart Royal Matic voor alle aanspraken van derden ter zake van door deze derden eventueel te lijden of geleden schade in verband met de door Royal Matic geleverde zaken.  

 

Artikel 13. Klachttermijn

 1. Opdrachtgever kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, als hij hierover niet binnen veertien dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, schriftelijk bij Royal Matic heeft geklaagd.
 2. De zaken waarop de klachten betrekking hebben dienen door opdrachtgever voor Royal Matic ter beschikking te worden gehouden. Behoudens (schriftelijke) toestemming van Royal Matic is het de opdrachtgever niet toegestaan de zaken waarop de klachten betrekking hebben aan Royal Matic te retourneren.
 3. In geval van een gerechtvaardigde klacht is Royal Matic uitsluitend verplicht om zo spoedig mogelijk tot nakoming van de overeengekomen prestatie over te gaan, zonder dat Royal Matic aansprakelijk kan worden gesteld voor eventueel door opdrachtgever of derden geleden schade.
 4. Opdrachtgever moet klachten over de factuur, op straffe van verval van alle rechten, binnen de betalingstermijn schriftelijk bij Royal Matic hebben ingediend. Als de betalingstermijn langer is dan veertien dagen, moet opdrachtgever uiterlijk binnen veertien dagen na factuurdatum schriftelijk hebben geklaagd.

 

Artikel 14. Garantie en overige aanspraken

 1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen verstrekt Royal Matic uitsluitend een garantie:

       A. Voor de duur van 3 maanden op onderdelen voor zover sprake is van door Royal Matic geleverde                 tweedehands zaken, hierbij geldt dat arbeidsloon en voorrijkosten niet onder de garantie valt en               bij opdrachtgever in rekening zal worden gebracht;

      B. Voor de duur van 12 maanden op onderdelen en/of montagefouten voor zover sprake is van door                Royal Matic geleverde nieuwe zaken, hierbij geldt dat ten aanzien van arbeidsloon en voorrijkosten,            gedurende maximaal 3 maanden garantie wordt verstrekt. Indien na een termijn van 3 maanden                onderdelen en/of montagefouten onder de verstrekte garantie vallen, geldt dat voorrijkosten en                arbeidsloon bij opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Het voorgaande geldt, met dien verstande dat géén garantie wordt verstrekt op onderdelen waarvoor fabrieksgarantie is verleend, evenmin wordt garantie verstrekt voor het keuren en repareren van zaken van opdrachtgever.

 1. Indien werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd door Royal Matic in het kader van de door haar verleende garantie, geldt dat werkzaamheden binnen de gebruikelijke, door Royal Matic gehanteerde werktijden zullen worden uitgevoerd. Indien werkzaamheden in het weekend en/of op zon- en feestdagen dienen te worden uitgevoerd geldt dat dit niet onder de garantie valt. Deze uren zullen conform het door Royal Matic gehanteerde uurloon in rekening worden gebracht. Het voorgaande geldt, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.
 2. Als partijen afwijkende garantievoorwaarden zijn overeengekomen, is het bepaalde in dit artikel onverminderd van toepassing, tenzij dit in strijd is met die afwijkende garantievoorwaarden.
 3. Garantie is uitgesloten voor gebreken die het gevolg zijn van:

-  normale slijtage;

-  onoordeelkundig gebruik;

-  niet of onjuist uitgevoerd onderhoud;

-  installatie, montage, wijziging of reparatie door opdrachtgever of door derden;

- gebreken aan of ongeschiktheid van zaken afkomstig van, of voorgeschreven door opdrachtgever;

- gebreken aan of ongeschiktheid van door opdrachtgever gebruikte materialen of hulpmiddelen.

 1. Als de overeengekomen prestatie niet deugdelijk is uitgevoerd, zal Royal Matic binnen redelijke termijn de keuze maken of zij deze alsnog deugdelijk uitvoert of opdrachtgever crediteert voor een evenredig deel van de opdrachtsom.
 2. Kiest Royal Matic voor het alsnog deugdelijk uitvoeren van de prestatie, bepaalt zij zelf de wijze en het tijdstip van uitvoering. Opdrachtgever moet Royal Matic in alle gevallen hiertoe de gelegenheid bieden.
 3. Voor rekening van opdrachtgever komen:

- alle transport- of verzendkosten;

- kosten voor demontage en montage;

- reis- en verblijfkosten en reisuren.

 1. Royal Matic is pas gehouden uitvoering te geven aan de garantie als opdrachtgever aan al zijn verplichtingen heeft voldaan.
 2. Het bepaalde in lid 5 tot en met 8 van dit artikel is van overeenkomstige toepassing bij eventuele aanspraken van opdrachtgever op grond van wanprestatie, non-conformiteit of welke andere grondslag dan ook.

 

Artikel 15. Ontbinding

 1. Onverminderd de aan Royal Matic verder toekomende rechten en het elders in deze voorwaarden bepaalde, kan Royal Matic een overeenkomst ontbinden, zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, in geval de opdrachtgever met de voldoening van zijn betalingsverplichting in verzuim is of in gebreke blijft, de opdrachtgever surséance van betaling aanvraagt, zijn faillissement wordt aangevraagd, de opdrachtgever de vrije beschikking over zijn vermogen en/of inkomsten geheel of gedeeltelijk verliest of indien op enig onderdeel van zijn bezittingen en/of vermogen beslag wordt gelegd, of in geval de opdrachtgever zijn bedrijf verkoopt of liquideert of, indien de opdrachtgever een natuurlijk persoon is, deze komt te overlijden.
 2. Ingeval van ontbinding krachtens het vorige lid wordt de overeengekomen prijs, na aftrek van hetgeen is voldaan, onmiddellijk opeisbaar.

 

Artikel 16. Betaling en zekerheid

 1. Voor alle betalingen geldt dat – tenzij anders is overeengekomen – 50% van de totaal overeengekomen prijs dient te worden voldaan bij opdracht en de resterende 50% dient te zijn voldaan vijf dagen voor aanvang (deel)levering. De betalingen dienen uiterlijk binnen 14 dagen na de factuurdatum te zijn voldaan op een door Royal Matic aangewezen betaalrekening.
 2. De opdrachtgever heeft niet het recht de betaling op te schorten dan wel te verrekenen.
 3. Indien betaling niet tijdig heeft plaatsgevonden is de opdrachtgever aan Royal Matic alle buitengerechtelijke kosten verschuldigd met een minimum van € 75,-. De hoogte van de buitengerechtelijke kosten wordt berekend op basis van de daarvoor geldende Staffel Buitengerechtelijke Incassokosten (BIK). De werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten zijn verschuldigd als deze hoger zijn dan uit bovenstaande berekening volgt.
 4. Bij niet- of niet tijdige betaling komen alle daadwerkelijk door Royal Matic gemaakte proces- en executiekosten voor rekening van de opdrachtgever.
 5. Royal Matic heeft steeds het recht om zowel vóór als ná de totstandkoming van de overeenkomst zekerheid voor de betaling te verlangen, zulks onder opschorting van de uitvoering van de overeenkomst door Royal Matic totdat de zekerheid is gesteld; een en ander onverminderd het recht van Royal Matic op nakoming, schadevergoeding en/of gehele of gedeeltelijke annulering van de overeenkomst, een en ander zonder enige rechterlijke tussenkomst en zonder dat Royal Matic deswege tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn. De opdrachtgever verbindt zich jegens Royal Matic om voor alle bestaande en alle toekomstige vorderingen van Royal Matic op de opdrachtgever, uit welke hoofde dan ook, op eerste verzoek van Royal Matic, (aanvullende) zekerheid te stellen. Deze dient steeds zodanig te zijn en daartoe zo nodig door de opdrachtgever ten genoegen van Royal Matic te worden vervangen en/of aangevuld, dat Royal Matic doorlopend genoegzame en voldoende zekerheid heeft.
 6. Alle geleverde en te leveren zaken blijven eigendom van Royal Matic totdat alle geleverde en te leveren zaken volledig zijn betaald. Dit eigendomsvoorbehoud laat onverlet het recht van de opdrachtgever om de zaken op normale wijze te gebruiken.
 7. Zolang er op de geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag de opdrachtgever deze niet bezwaren of vervreemden. Dit beding heeft goederenrechtelijke werking.
 8. Nadat Royal Matic haar eigendomsrecht heeft ingeroepen, mag zij de geleverde zaken terughalen. De opdrachtgever zal daartoe alle medewerking verlenen. De opdrachtgever verleent Royal Matic reeds nu vooralsdan onherroepelijke volmacht om daartoe de bij of voor de opdrachtgever in gebruik zijnde ruimte(n) te (doen) betreden. Indien Royal Matic gebruik maakt van het recht van terugvordering, blijft de opdrachtgever gehouden tot vergoeding van alle schade, kosten en rente.
 9. Als de opdrachtgever, nadat de zaken conform de overeenkomst door Royal Matic aan hem zijn geleverd, aan zijn verplichtingen heeft voldaan, herleeft het eigendomsvoorbehoud ten aanzien van deze zaken als de opdrachtgever zijn verplichtingen uit een later gesloten overeenkomst niet nakomt.
 10. De opdrachtgever verplicht zich hierbij aan Royal Matic op haar eerste daartoe strekkende verzoek in pand te geven, die deze verpanding alsdan zal aanvaarden, alle vorderingen die de opdrachtgever zal hebben op haar afnemers voortvloeiende uit de doorlevering door de opdrachtgever aan haar afnemers van zaken die door Royal Matic aan de opdrachtgever zijn verkocht en geleverd, zulks tot zekerheid voor al hetgeen Royal Matic te eniger tijd van de opdrachtgever te vorderen heeft of zal hebben. De opdrachtgever zal op eerste verzoek een door Royal Matic opgestelde pandakte ondertekenen. Voorts heeft de opdrachtgever door de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden Royal Matic onherroepelijk volmacht gegeven, met het recht van substitutie, om die goederen en vorderingen als hiervoor genoemd in dit artikel namens de opdrachtgever, eventueel steeds herhaald, aan zichzelf te verpanden, en alles te doen wat dienstig is voor de verpanding.

         

Artikel 17. Geschillen

 1. Op alle door Royal Matic gedane aanbiedingen en gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. Het Weens koopverdrag (C.I.S.G.) is niet van toepassing, evenmin als enige andere internationale regeling waarvan uitsluiting is toegestaan.
 3. De Nederlandse burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van Royal Matic neemt kennis van geschillen. Royal Matic mag van deze bevoegdheidsregel afwijken en de wettelijke bevoegdheidsregels hanteren.